Em Nguyễn Lê Thanh Sơn vinh dự được chọn là đại diện của Việt Nam cùng